Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van CC Lab Technology Limited, Smile Aid GmbH & Clear Technology Inc, hierna tezamen 'Orthoclear' en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgevestigde) tandartsen, orthodontisten, praktijken en consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken.

Deze AV regelen uw toegang tot en gebruik van de website van Orthoclear en alle andere diensten die wij leveren. Uw gebruik van de Diensten vormt uw instemming om gebonden te zijn aan alle voorwaarden. Als u het niet eens bent met een of meer van deze voorwaarden of ze op enigerlei wijze onaanvaardbaar vindt, inclusief maar niet beperkt tot de vrijwarings- en arbitragebepalingen, ga dan niet akkoord met deze Voorwaarden of het gebruik van onze diensten. Om de Diensten te gebruiken, moet u alle voorwaarden van deze Overeenkomst onvoorwaardelijk accepteren.

Orthoclear is geen aanbieder van medische- of tandheelkundige diensten. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op de professionele relatie die u kunt aangaan met tandartsen en orthodontisten die producten van het bedrijf voorschrijven (gezamenlijk aangeduid als het “Tandheelkundig Netwerk”).

Artikel 1 Definities AV

In deze AV wordt verstaan onder;

 1. Orthoclear: De volgende entiteiten en/of de daaraan verbonden personen.

  CC Lab Technology Ltd gevestigd te Dublin, Ierland, en ingeschreven bij Companies Registration Office Ireland onder nummer 567494. 
  Smile Aid GmbH gevestigd te Berlijn, Duitsland, en ingeschreven bij District court Berlin (Charlottenburg) onder nummer HRB 246469. Clear Technology Inc. gevestigd te Delaware, Verenigde Staten, en ingeschreven bij Department of State: Division of Corporations onder nummer 7666827.

 2. Clear aligners: de door Orthoclear aangeboden doorzichtige bitjes die, onder toezicht van een aangewezen zelfstandige tandarts, samen met een specifiek behandelplan tot doel hebben het gebit van de Klant te herpositioneren om zo een mooiere glimlach en betere stand van de tanden te bewerkstelligen.

 3. Klant: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde met Orthoclear een overeenkomst sluit ten behoeve van de aankoop van clear aligners.

 4. Diensten: alle door Orthoclear te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluitend begrepen 3D scans, 3D treatment planning, 3D printing, thermoforming, trimming & polishing, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

 5. Producten: door Orthoclear gebruikte en geleverde (digitale) producten en diensten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend clear aligners.

 6. De tandarts: een door Orthoclear geselecteerde en aangewezen zelfstandige tandarts die de geschiktheid van patiënten/klanten voor het product beoordeelt, en eveneens op eigen titel en voor eigen risico een behandelplan vaststelt.

 7. Het behandelplan: het door de tandarts voorgeschreven traject dat inhoudt hoe lang en op welke wijze welke aligners door de patiënt moeten worden gedragen.

 8. Patiënt: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu van wie de geschiktheid voor het product van Orthoclear wordt vastgesteld door de tandarts. De patiënt kan, maar hoeft niet altijd, dezelfde persoon te zijn als de Klant.

 9. De overeenkomst: de overeenkomst van koop waarbij Orthoclear zich verbindt volgens het door de tandarts voorgeschreven behandelplan clear aligners te leveren aan de Klant en ten behoeve van de patiënt, en de Klant zich verbindt de overeengekomen koopprijs te voldoen. Elke overeenkomst tussen de Klant, patiënt en Orthoclear houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. Orthoclear garandeert geen resultaten, maar garandeert enkel dat de gekochte clear aligners worden geleverd.

 10. Geschillencommissies: Interne klachtenregeling of arbitrage.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de Klant en Orthoclear gesloten overeenkomst van koop.

 2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Orthoclear derden betrekken, welke hij kan selecteren en contracteren, als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Klant vereist.

 3. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering waarvan door Orthoclear derden dienen te worden betrokken.

 4. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Orthoclear en De Klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.

 5. Afwijkingen van deze AV zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende overeenkomst tussen Orthoclear en de Klant zijn vastgelegd.

 6. Orthoclear draagt zorg voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de Klant of de patiënt een afschrift daarvan.

 7. De Klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is.

 8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van De Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 9. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Orthoclear en De Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3 Voorafgaande toestemming

 1. Voor het sluiten van de overeenkomst moet de patiënt de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, ongeacht of deze ook de Klant is.

 2. Wanneer de Klant 16 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist voor het sluiten van deze overeenkomst.

 3. Orthoclear gaat in geen geval een overeenkomst aan met personen die de leeftijd van 16 jaren niet hebben bereikt (als klant) of de leeftijd van 18 jaren (als patiënt).

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De overeenkomst bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de aankoop van de impressiekit om een afdruk van de tanden te maken op basis waarvan de geschiktheid van het gebit van de patiënt door de tandarts wordt beoordeeld. Deze overeenkomst komt tot stand doordat de Klant de koop daarvan bevestigt en afrekent.

 2. Wanneer het gebit van de patiënt niet geschikt wordt bevonden, komt daarmee een einde aan de rechtsverhouding tussen Orthoclear en de Klant/Patiënt. De beslissing van de tandarts is leidend en Orthoclear neemt ten aanzien van die beslissing geen klachten in behandeling. Orthoclear heeft in alle gevallen het laatste woord.

 3. Het tweede deel van de overeenkomst komt tot stand wanneer het gebit van de patiënt geschikt is bevonden en de Klant (met instemming van de patiënt) aan Orthoclear toestemming geeft tot het doen opstellen van het behandelplan en het doen vervaardigen van de clear aligners volgens dat plan, en tevens de daarvoor verschuldigde kosten voldoet volgens hetgeen daarover is overeengekomen met Orthoclear.

 4. De Klant is jegens Orthoclear aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane overeenkomst.

 5. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst worden de Klant én de Patiënt schriftelijk door Orthoclear geïnformeerd over:

  • de intakeprocedure;

  • de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

  • de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

  • het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

  • de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

  • de instructies voor begeleiding; 

  • de instructies voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Patiënt contact moet opnemen;

  • de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;

  • deze AV, welke direct tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant én de Patiënt ter hand worden gesteld. Op verzoek kunnen de AV ook op elk ander moment voorafgaand aan de eerste behandeling aan hen ter hand worden gesteld.

 6. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart Patiënt deze AV te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

 7. De klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen: klanten hebben de mogelijkheid om binnen een bedenktijd van 14 dagen kosteloos af te zien van de overeenkomst op afstand zoals bepaald door de Europese regelgeving.

Artikel 5 Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma’s of andere kortingsprogramma’s of -acties.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Klant/Patiënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Orthoclear aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Orthoclear worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Orthoclear het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

 2. Het niet verstrekken van alle gegevens of onjuiste gegevens, komt te allen tijde voor rekening en risico van de Klant/Patiënt. 

 3. Onder de in twee genoemde gegevens behoort ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

 4. Orthoclear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor complicaties of schade ten gevolge van door de Klant/Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Orthoclear kenbaar behoorde te zijn.

 5. Indien de overeenkomst de verplichting voor de Klant behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal Orthoclear deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanwenden. Orthoclear zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure.

 6. De gegevens mogen noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen worden vermenigvuldigd.

 7. De Klant die niet tevens Patiënt is, is gehouden de opslag en het gebruik van de door Orthoclear vervaardigde rapporten ten genoegen van De Klant zodanig te doen zijn, dat deze in overeenstemming zijn met de op enig moment toepasselijke voorschriften van overheidswege.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan kan het tijdstip van realisatie worden beïnvloed. Orthoclear zal de Klant zo spoedig mogelijk van een eventuele verandering van het tijdstip van realisatie op de hoogte brengen.

 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen hebben, zal Orthoclear de Klant/Patiënt hierover tevoren inlichten.

 4. Wijziging van de overeenkomst vanwege gronden genoemd in lid 1, 2 en 3 gebeurt in overleg met de Klant/Patiënt. Orthoclear bevestigt zodanige wijziging van de overeenkomst.

 5. Orthoclear is gerechtigd om de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins opgelegde verplichtingen die betrekking hebben op de in de overeenkomst overeengekomen opdracht.

 6. De kosten voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enig andere bevoegde instantie voorgeschreven wijziging van de overeenkomst zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8 Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Klant in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang Orthoclear door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.

 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Orthoclear de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal de Klant, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

 3. Orthoclear is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien::

  • De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  • Na het sluiten van de overeenkomst Orthoclear ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  • De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende nakomt.

  • Voorts is Orthoclear bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.

  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Orthoclear op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Orthoclear de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

  • Orthoclear behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van Orthoclear mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.

 2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Orthoclear en daarom kan worden verzocht via support@orthoclear.nl

Artikel 10 Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven van Orthoclear worden aan de Klant bekend gemaakt via de website of met een schriftelijke opdrachtbevestiging.

 2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt Orthoclear zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.

 4. Orthoclear mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan Orthoclear, dat in redelijkheid niet van Orthoclear mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 5. Orthoclear bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan de Klant, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

Artikel 11 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Voor deel 1 van de overeenkomst direct bij de aankoop. Voor deel twee van de overeenkomst ofwel direct ofwel via een andere wijze. Het staat Orthoclear en -gever vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

 2. Op geretourneerde producten wordt niet het aankoopbedrag teruggegeven maar een waardebon ter hoogte van dat bedrag.

 3. Betaling van overige facturen aan Orthoclear dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Orthoclear aan te geven wijze. Door het enkele feit dat Orthoclear op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

 4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Orthoclear onmiddellijk opeisbaar.

 5. De Klant is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen Orthoclear rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

 6. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. De Klant kan geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de Klant met de betaling van de factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met de contractuele rente van 1% per maand (12% per jaar), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.

 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Orthoclear maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Klant, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Klant, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat Orthoclear vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het is De Klant niet toegestaan de betaling op te schorten.

 8. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Orthoclear het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Orthoclear het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door de Klant, aan Orthoclear veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.

 9. Indien de Klant bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Orthoclear bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Orthoclear aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Orthoclear onverwijld een creditering doen plaatsvinden.

 10. De Klant blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen.

 11. Betalingen door of vanwege de Klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van De Klant.

 12. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Orthoclear aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Orthoclear beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 2. Orthoclear is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Orthoclear toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

 3. Orthoclear is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Orthoclear is uitgegaan van door of namens de Klant/Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. Orthoclear is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. De Klant wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Orthoclear steeds geacht Orthoclear hiervoor te vrijwaren.

 5. Orthoclear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. Orthoclear is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Orthoclear verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders dwingendrechtelijk bij Wet bepaald.

 7. De Klant is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Orthoclear lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Klant of van de Patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

 8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan Orthoclear zijn gelieerd, wordt afgewezen.

 9. De Klant is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Orthoclear lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Klant of van de Patiënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

 10. Als de Klant aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt niet kan worden toegerekend, dan is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 13 – Inspanningsverbintenis

 1. Orthoclear verkoopt een product waar het oordeel van een tandarts in wordt betrokken. Met uitzondering van de fysieke levering van de clear aligners is elke overeenkomst of verplichting die samenhangt met deze overeenkomst een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de Patiënt en/of de Klant zal de tandarts en Orthoclear zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Orthoclear aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Orthoclear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. In geval van overmacht is Orthoclear niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.

 3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Orthoclear geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Orthoclear niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking wegens overheidsmaatregelen en niet-levering door toeleveranciers. Uitdrukkelijk heeft dit ook betrekking op overheidsmaatregelen die in het kader van de COVID-19 bestrijding worden genomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

 5. Voor zover Orthoclear ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Orthoclear gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Orthoclear behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot het ogenblik dat de volledige koopprijs is voldaan.

Artikel 16 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Orthoclear voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Orthoclear toerekenbaar is. Indien Orthoclear uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Orthoclear zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Orthoclear, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Orthoclear en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 17 – Persoonlijke gegevens en geheimhouding

 1. Zonder expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Patiënt wordt geen persoonlijke en medische informatie verstrekt over Patiënt aan de Klant.

 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Orthoclear is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Orthoclear zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Orthoclear niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 4. De Klant/Patiënt gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het EPD) en het mailingbestand van Orthoclear. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen. In voorkomende gevallen zal Orthoclear er zorg voor dragen dat de gebruikte informatie niet te herleiden is naar de individuele patiënt.
  5. De Klant of de rechthebbende tot de gegevens behoudt te allen tijde het recht om kosteloos een afschrift van deze gegevens op te vragen bij Orthoclear.

 5. De Privacyverklaring van Orthoclear maakt een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden en van de overeenkomst.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. Orthoclear streeft ernaar om de beste resultaten te behalen en de beste service te verlenen. Als er ook maar iets is waar u ontevreden over bent, dan horen wij dat graag. Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren.

 2. Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft, dan zal uw klacht altijd in behandeling worden genomen. De klacht of verbetersuggestie kan worden verzonden per e mail naar: support@orthoclear.nl

 3. De Klant en Orthoclear komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze bij een van de geschillencommissies neer te leggen. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor arbitrage zoals beschreven in 11.13 van deze AV.

Algemene Voorwaarden Orthoclear versie d.d. 1 februari 2024